KAPTENIKOOLI VEEBIKESKKONNA KASUTUSTINGIMUSED

 

  1. Üldinfo

1.1 Kaptenikooli veebikeskkonna kasutajatingimused (edaspidi Tingimused) kohalduvad internetileheküljele kaptenikool.ee ning selle alamlehekülgedele (edaspidi Veebikeskkond), mis kuuluvad Kaptenikool OÜ-le, registrikood 12860340, e-mail: info@kaptenikool.ee (edaspidi Kaptenikool).

1.2. Veebikeskkonna kasutamisega kinnitab kasutaja (edaspidi Kasutaja), et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult.

1.3 Kui Kasutaja on registreerunud Veebikeskkonna õpilaseks, tasunud kursuse tasu pangalingi kaudu ja Kaptenikool on saatnud vastu registreerimiskinnituse, on Kaptenikooli ja Kasutaja vahel sõlmitud ostu-müügi leping.

 

  1. Kaptenikooli Veebikeskkonna sisu

2.1. Kaptenikool pakub Veebikeskkonna kaudu ligipääsu väikelaevajuhikursuse teooria õppematerjalidele.

2.2. Kaptenikool on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et Veebikeskkonnas sisalduv informatsioon oleks täpne ja täielik, kuid Kaptenikool ei garanteeri Veebikeskkonna informatsiooni õigsust ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

2.3. Kaptenikool ei vastuta Veebikeskkonnas olevate linkide, mis viivad kolmandate isikute internetilehekülgedele, sisu, kättesaadavuse või kasutamise eest. Kaptenikool pole kindlaks teinud sellistel lehekülgedel leiduva info tõesust, täpsust, mõistlikkust, usaldusväärsust ega põhjalikkust.

 

  1. Autoriõigus

3.1. Veebikeskkonnas sisalduvad materjalid, sh videod, joonised, graafika, fotod, tekstid ja kujundus kuuluvad Kaptenikoolile. Või on materjalid kasutuses ulatuses, mis lubab nende kasutamist Veebikeskkonnas.

3.2. Veebilehel sisalduvate materjalide ja muu informatsiooni salvestamine, reprodutseerimine, kopeerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele avaldamine on keelatud.

3.3 Autoriõiguste rikkumise korral on Kaptenikoolil õigus nõuda autoriõiguste rikkumise lõpetamist ja kahju hüvitamist.

 

  1. Müügitingimused: kursuse ostu sooritamine ja teenuse hind 

4.1. Ostu sooritamiseks valib Kasutaja välja soovitud teenuse, sisestab registreerumisvormil tellimuse täitmiseks nõutud andmed ja tasub teenuse eest internetipanga pangalingi vahendusel. Maksete vahendaja on Maksekeskus AS.

4.2. Kasutaja kohustub tellimuse vormistamisel esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Kaptenikool ei vastuta ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4.3. Kõik Veebikeskkonnas välja toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.4. Kaptenikoolil on õigus igal ajal muuta Veebikeskkonnas kuvatavaid hindu. Kui Kaptenikooli teenuste hindu on muudetud peale Kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Kaptenikool tagama Kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

4.5. Pärast teenuse eest tasu laekumist edastab Kaptenikool Kasutajale tasu laekumise kinnituse ning kasutajatunnuse ja parooli, mille abil Veebikeskkonda sisse logida. Kasutaja saab ligipääsu õppematerjalidele teenuse kirjelduses näidatud perioodiks.

4.6 Kaptenikool OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Kaptenikool OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

  1. Lepingust taganemine

5.1 Kasutajal on õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul ainult siis, kui Kasutaja ei ole ühelgi korral talle edastatud kasutajanime ja parooliga Veebikeskkonda sisse loginud.

5.2. Lepingust taganemise ja teenuse eest tasu tagastamise soovist tuleb Kaptenikooli teavitada e-posti teel aadressil info@kaptenikool.ee. Sellisel juhul Kasutaja konto Veebikeskkonnas suletakse.

5.3 Tagastamisel kantakse Kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, milliselt toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

 

  1. Isikuandmed ja privaatsus

6.1. Registreerudes Veebikeskkonna kasutajaks või asudes Veebikeskkonnas pakutavaid teenuseid kasutama, annab Kasutaja Kaptenikoolile nõusoleku Kasutaja poolt registreerumisel või Teenuste kasutamisel edastatud andmete töötlemiseks ja säilitamiseks Teenuse osutaja infosüsteemis vastavalt seadustele ja Kasutustingimustele.

6.2 Kasutaja registreerimisel Kaptenikooli õpilaseks valib Kasutaja teenusega seotud väikelaevajuhikooli ja annab sellega nõusoleku edastada tema andmed ja kursuse läbimist puudutav info vastavale väikelaevajuhikoolile õppeteenuste osutamiseks.

6.3. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Veebikeskkonna teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses.

6.4. Kaptenikool ei edastata, avalikustata ega väljasta Kasutajate andmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus.

6.5. Kaptenikooli e-kirju saavad Kaptenikooli keskkonnas registreerinud Kasutajad. Kaptenikooli e-kirjadest saab Kasutaja igal ajal loobuda.

6.6 Kaptenikool OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Kaptenikool OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. 

 

  1. Kasutaja õigused ja kohustused

7.1. Kasutajal on õigus kasutada Veebikeskkonda kooskõlas Kasutustingimustega.

7.2. Kasutaja kohustub hoidma Veebikeskkonna sisselogimiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Kasutaja kohustub informeerima Kaptenikooli nimetatud andmete sattumisest kolmandate isikute valdusesse.

7.3. Kasutajal on kohustus järgida Veebikeskkonna kasutamisel kõiki kohaldatavaid õigusakte ning head tava.

7.4. Kasutaja vastutab täielikult Veebikeskkonna Kasutustingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud kahjude eest Kaptenikoolile, teistele Veebikeskkonna teenuste kasutajatele või kolmandatele isikutele.

 

  1. Kaptenikooli õigused ja kohustused

8.1. Kaptenikoolil on õigus ühepoolselt muuta Kasutustingimusi. Muudetud Kasutustingimused jõustuvad nende Veebikeskkonnas avaldamise hetkest.

8.2. Teenuse osutajal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Veebikeskkonnale (sh sulgeda Kasutaja konto), kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi.

8.3 Kaptenikool ei vastuta Veebikeskkonna kasutamisel tekkida võivate viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad Kaptenikooli kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kasutaja või Kaptenikooli internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite (sh tarkvara) töös.

 

  1. Kohaldatav õigus ja juristiktsioon

9.1. Veebikeskkonnas ja Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik vaidlused, mis tulenevad Veebikeskkonna kasutamisest ja Tingimustest, on allutatud Eesti Vabariigi kohtutele.